Regulamin

REGULAMIN KONFERENCJI

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

 1. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 maja 2022 roku.
 2. Konferencja odbędzie się w następującej lokalizacji: Hotel Fabryka Wełny, ul. Grobelna 4, początek: 20 maja 2022, godz. 9:30, zakończenie 21 maja 2022 godz. 15:00
 3. Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków (zwana dalej: „Organizatorem”).
 4. W ramach Konferencji odbędą się sesje wykładowe, warsztaty praktyczne, wystawa sprzętu rehabilitacyjnego, uroczysty bankiet. Wszyscy uczestnicy będą mogli skorzystać z przerw kawowych.
 5. Wstępny harmonogram oraz program Konferencji dostępny będzie na następującej stronie internetowej Konferencji: https://konferencja-ptf.pl oraz Organizatora: http://fizjoterapia.org.pl

Zasady uczestnictwa i warunki płatności

 1. Uczestnikami Konferencji są fizjoterapeuci, lekarze oraz inni przedstawiciele zawodów medycznych związani z szeroko rozumianą rehabilitacją, a także studenci kierunków medycznych.
 2. Każdy Uczestnik konferencji otrzyma teczkę konferencyjną zawierającą materiały reklamowe wystawców oraz broszurę informacyjną Konferencji.
 3. Każdy Uczestnik konferencji otrzyma identyfikator konferencyjny.
 4. Każdy Uczestnik konferencji otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w Konferencji.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji może zostać dokonane wyłącznie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora: https://www.konferencja-ptf.pl/?page_id=31
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie, a następnie przesłanie formularza rejestracyjnego oraz wniesienie opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy Organizatora podany podczas rejestracji w kwocie i terminie zgodne z tabelą opłat zamieszczoną na https://www.konferencja-ptf.pl/?page_id=56
 7. W przypadku nie wniesienia przez Uczestnika opłaty za konferencję w zadeklarowanym terminie, zgłoszenie uczestnictwa zostanie anulowane. Istnieje możliwość rejestracji w biurze konferencji w trakcie konferencji, jednak wówczas organizator nie zagwarantuje Uczestnikowi otrzymania teczki konferencyjnej oraz identyfikatora.
 8. Wszelkie koszty i wydatki związane z pobytem lub zakwaterowaniem Uczestników Konferencji pokrywane są przez Uczestników we własnym zakresie.
 9. W przypadku nieuiszczenia przez Uczestnika opłaty konferencyjnej w terminie oraz wysokości zgodnej z tabelą opłat, znajdującą się na stronie internetowej: Uczestnik nie ma prawa uczestnictwa w Konferencji.
 10. W przypadku nieobecności Uczestnika na Konferencji, uiszczona przez Uczestnika opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.
 11. Organizator może wystawić fakturę za udział w Konferencji, wyłącznie w przypadku indywidualnej prośby Uczestnika o wystawienie faktury.

 

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn całkowicie i wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator zwróci Uczestnikom opłatę konferencyjną na wskazane przez nich numery rachunków bankowych.
 2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłaty konferencyjnej, odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Konferencji bądź jakichkolwiek innych kosztów lub wydatków.
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator konferencji zobowiązuje się, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r, przetwarzać dane osobowe uczestników tylko w zakresie wyrażonej zgody podczas rejestracji.
 6. Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestnika w procesie rejestracji mają charakter informacji poufnych i będą służyć Organizatorowi wyłącznie do realizacji celów związanych z organizacją Konferencji, jak również do ewentualnej komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konferencji.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 8. Każdy Uczestnik konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których odbywa się Konferencja, jak również w miejscu swego zakwaterowania lub pobytu.
 9. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 10. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zobowiązaniem Uczestnika konferencji do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w miejscu, w którym odbędzie się Konferencja.